top of page

Thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm của các giảng viên Yoga

Như trong bất kỳ hoạt động thể chất nào, nguy cơ chấn thương, thậm chí nghiêm trọng hoặc mất khả năng hoạt động, luôn luôn tồn tại và không thể được loại bỏ hoàn toàn. Thỏa thuận của tôi thừa nhận tôi hiểu rằng trong lớp Yoga tôi sẽ tiến bộ theo tốc độ của riêng tôi. Nếu tôi gặp bất kỳ đau đớn hoặc khó chịu, tôi sẽ lắng nghe cơ thể của mình, điều chỉnh tư thế và / hoặc yêu cầu hỗ trợ từ giáo viên. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào tôi cảm thấy quá sức hoặc mệt mỏi, tôi sẽ tôn trọng những hạn chế của cơ thể và tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tập Yoga.

Yoga không thể thay thế cho chăm sóc y tế, khám, chuẩn đoán hoặc điều trị. Yoga không được khuyến khích và không an toàn trong một số điều kiện y tế. Yoga là một trải nghiệm cá nhân bao gồm các thành phần tinh thần và cảm xúc. Tôi khẳng định rằng một mình tôi chịu trách nhiệm quyết định có nên tập Yoga hay không. Tôi đồng ý không truy cứu trách nhiệm và từ bỏ mọi khiếu nại mà tôi có bây giờ hoặc sau này chống lại các Giảng viên Yoga và trung tâm Thao Dien Yoga.

Qua việc đồng ý với cam kết này mỗi khi tôi tham gia lớp học, tôi thừa nhận rằng việc tham gia lớp Yoga tại Thảo Điền Yoga khiến tôi có nguy cơ bị chấn thương cá nhân. Tôi hoàn toàn nhận thức được rủi ro và từ bỏ việc truy cứu đối với các Giảng viên Yoga và trung tâm Thao Dien Yoga khỏi mọi trách nhiệm pháp lý do thiếu thiếu trách nhiệm hoặc các khiếu nại khác phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc tôi tham gia lớp Yoga.

Yoga Instructor Liability Client Waiver Agreement

As in the case with any physical activity, the risk of injury, even serious or disabling, is always present and cannot be entirely eliminated. My agreement acknowledges I understand that in yoga class I will progress at my own pace. If I experience any pain or discomfort, I will listen to my body, adjust the posture and/or ask for support from the teacher. If at any point I feel overexertion or fatigue, I will respect my body's limitations and I will rest before continuing to practice yoga.

Yoga is not a substitute for medical attention, examination, diagnosis or treatment. Yoga is not recommended and is not safe under certain medical conditions. Yoga is an individual experience that includes mental and emotional components. I affirm that I alone am responsible to decide whether to practice yoga. I hereby agree to irrevocably release and waive any claims that I have now or hereafter may have against INSTRUCTOR & Yoga Studio.

By agreeing with this waiver every time I am attending the class, I acknowledge that participation in yoga class at Thao Dien Eco Wellness exposes me to a possible risk of personal injury. I am fully aware of the risk and hereby release INSTRUCTOR & Yoga Studio from any and all liability, negligence or the other claims arising from or in any way connected with my participation in yoga class.

bottom of page