top of page
Các dịch vụ của chúng tôi
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or get a member plan
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or get a member plan
  Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy1 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T41 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Great start of the day Drop-in per class: 220,000 vnd or order a memb...
  T21 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Great start of the day Drop-in per class: 220,000 vnd or order a memb...
  T4, T71 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in: 220,000 vnd Or purchase a pricing plan
  CN1 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T4, T61 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T61 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T3, T51 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or get a member plan
  T21 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in only: 300,000 vnd Book here on in events
  CN1 hr
  15 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or get a member plan
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy1 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  Thứ Ba, Thứ Năm, Chủ Nhật1 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or get a member plan
  T61 hr
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in: 220,000 vnd or membership card
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  CN1 hr 30 min
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T21 hr 30 min
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T3, T51 hr 15 min
  10 Đô la Mỹ
 • Drop-in per class: 220,000 vnd or order a member plan
  T41 hr
  10 Đô la Mỹ
bottom of page