top of page

Meditation community

Public·14 members

Past

SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
15:00–16:00, 13 tháng 3, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
15:00–16:00, 3 tháng 4, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
15:00–16:00, 17 tháng 4, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
15:30–16:30, 15 tháng 5, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
15:00–16:00, 12 tháng 6, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
13:30–14:30, 25 tháng 9, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
13:30–14:30, 13 tháng 11, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
13:30–14:30, 11 tháng 12, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
13:30–14:30, 25 tháng 12, 20228c Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
bottom of page